Predavatelji

Z vami bodo ugledni gostje ter odlični strokovnjaki in predavatelji:

Marijan Papež, univ. dipl. pravnik, je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja  pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2.
Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige.
Predvsem po sprejetju ZPIZ, ZPIZ-1 in ZPIZ-2 je imel veliko predavanj na seminarjih, posvetih, delavnicah, za najrazličnejši krog slušateljev (strokovni delavci v zavodu, direktorji, pravniki, kadrovski delavci in ostali predstavniki delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravniki in drugi). Je avtor  številnih strokovnih člankov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

dr. Nataša Pirc Musardirektorica in odvetnica,strokovnjakinja za človekove pravice, medijsko in upravno pravo. Nataša Pirc Musar se je rodila leta 1968 v Ljubljani. Na ljubljanski Pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, pravosodni izpit pa je opravila leta 1997. Po zaključku študija se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Dnevnik. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na največji slovenski komercialni televiziji POP TV. Svoje novinarsko znanje je dodatno izpopolnjevala na CNN v Atlanti, v Združenih državah Amerike, kasneje pa je dva semestra študirala na oddelku za medije na univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji. Med študijem je bila na praksi na televizijskih postajah BBC, Granada TV, Sky News, Reuter TV in Border TV. Pisala je tudi časopisne članke in delala na različnih radijskih postajah. Želja po novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je službo za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, največji zasebni finančni družbi v Sloveniji. Aprila 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot direktorica Centra za izobraževanje in informiranje. Julija 2004 jo je Državni zbor na predlog predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška izvolil za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja. Od 31. 12. 2005 dalje pa je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke.Na predlog pr volil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je kot informacijska pooblaščenka začela 16. 7. 2009 in ga končala 16.7.2014. Oktobra 2009 je Nataša Pirc Musar postala podpredsednica Skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol), marca 2013 pa je bila izvoljena za predsednico tega organa. Člani tega nadzornega organa so predstavniki nacionalnih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov vseh držav članic Europola (države članice EU). Poslanstvo skupnega nadzornega organa je, da v skladu s Konvencijo o Europolu opravlja neodvisen pregled nad dejavnostmi Europola in tako zagotovi, da med shranjevanjem, obdelavo in uporabo podatkov, ki jih ima Europol, niso kršene pravice posameznika. Skupni nadzorni organ poleg tega spremlja dopustnost prenosa podatkov, ki izhajajo iz Europola. Funkcije predsednice JSB Europol je opravljala do izteka mandata na funkciji informacijske pooblaščenke julija 2014. Oktobra 2014 je ustanovila pravno pisarno, 9. decembra pa je pri Odvetniški zbornici Slovenije zaprisegla kot odvetnica. Odvetniška družba Pirc Musar je začela delovati 1.1.2015. Novembra 2015 je na Dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti

doc. dr. Branko Mayr , doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec. Je senior partner v revizijski družbi ITEO-ABECEDA, d.o.o., Ljubljana. Branko Mayr je sodeloval je pri organiziranju, saniranju, reorganiziranju številnih slovenskih podjetij. Vodil je ocenjevanje oziroma revidiranje več kot 250 podjetij med njimi Poslovni sistem Mercator, Metalna Maribor, Elektrokovina Maribor, Nafta Lendava, Slovenske železarne, HIT Nova Gorica itd. Dr. Branko Mayr je bil in je član številnih strokovnih komisij za področja računovodstva, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav tako je sodeloval in še sodeluje v nadzornih svetih nekaterih družb. Med drugim je član predsedstva Zveze ekonomistov Slovenije. Branko Mayr je avtor oziroma soavtor več kot 150 bibliografskih enot s strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacija, poslovni načrti, ocenjevanje vrednosti, davki, revizija, računovodstvo itd.). Na specialističnem programu je bil nosilec predmetov »Ekonomika poslovanja« in »Davki v mednarodnem okolju«, poleg tega pa je bil vodja prvostopnega programa (dodiplomski program), predstojnik katedre za računovodstvo in član senata Visoke šole za podjetništvo.

mag. Božena Macarol je magistra managementa znanja z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega, podjetniškega in računovodskega svetovanja ter izobraževanja.
Je zaprisežena sodna izvedenka za področje davkov, imetnica licence za davčno svetovanje DIZI in imetnica državne licence za preverjanje knjigovodskih in računovodskih kompetenc v okviru NPK.
Pravnim osebam in zasebnikom celovito svetuje na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti, DDV-ja, pa tudi pri nakupu, prodaji in oddajanju nepremičnin v najem. Stranke uspešno zastopa v vseh postopkih pred davčnimi organi.
Je soavtorica dvanajstih priročnikov s področja obdavčitve in knjigovodstva zasebnikov, davka na dodano vrednost in avtorica preko štiristo člankov s teh področij.
Za različne zbornice in večje inštitucije pripravlja pobude za spremembo davčne zakonodaje, piše pripombe na predloge davčnih zakonov, predava ter svetuje njihovim članom.
V zadnjem času se poglobljeno ukvarja s svetovanjem družinskim podjetjem pri celostnem razvoju podjetniških veščin naslednikov, pri reševanju poslovnih in davčnih problemov na tem področju, pri prodaji podjetij in pri spremembah statusno-pravnih oblik.

doc.dr. Lidija Robnikuniv. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višjih in visokih strokovnih šolah in fakultetah

dr. Vladimir Žumernekdanji sekretar za arhivske strokovne naloge Arhiva Republike Slovenije, avtor priročnikov Arhiviranje zapisov (2001) in Poslovanje z zapisi (2008) s preko 300 predavanj s področja upravljanja in arhiviranja dokumentacije v zadnjih desetih letih.

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij.

mag. Branko Vidičvodja Sektorja za plače, Ministrstvo za javno upravo

mag. Dejan Petkovičsamostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo

mag. Irena Kumše univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov,direktorica podjetja Revidikum d.o.o.

Majda Gominšeksvetovalka s področja računovodstva in financ z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju računovodenja javnih zavodov in drugih proračunskih uporabnikov

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena  predavateljica in avtorica učnih gradiv, pooblaščena revizorka, ki je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.  V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR; pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani (1997) je bila zaposlena kot davčna svetovalka na KPMG Slovenija d.o.o. in kasneje na TMF d.o.o., leta 2008 se je podala na samostojno pot. V letih 2012/2013 je bila generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance

Že več kot 10 let se ukvarja s svetovanjem in raziskovanjem na področju davka na dodano vrednost. V tem času je magistrirala na Pravni fakulteti v Mariboru (2009), je asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in predava na kongresih in seminarjih.

Avtorica je leta 1988 diplomirala iz poslovnih financ, leta 1992 je pridobila naziv magistra znanosti na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, leta 2015 pa je doktorirala na Fakulteti za management v Kopru.
Zaposlena je bila v gospodarstvu (Mariborska livarna, Cestno podjetje Maribor) in v bančništvu (Probanka), kjer je bila vodja in kasneje direktorica področja za računovodstvo, ekonomiko in finance. Od leta 2003 je samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem, strokovnim svetovanjem pravnim osebam, piše strokovne in znanstvene članke, z referati sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih ter znanstvenih konferencah, izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za podjetja. Z GZS v projektu Infopika sodeluje kot strokovnjakinja za finančno, računovodsko in davčno področje, ki je namenjeno kot pomoč malih in srednje velikim podjetjem. Piše strokovne članke in praktične odgovore za različne revije, ki so izdane v Sloveniji. Njena glavna značilnost je, da na svojih predavanjih in v strokovnih člankih povezuje teorijo s prakso. Vpisana je v katalog podjetniških svetovalcev, ki ga je izdala Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.
V letu 2005 je s strani Ministrstva za šolstvo in šport pridobila Odločbo za status zasebne višje predavateljice. Imenovana je za višjo predavateljico in nosilko predmetov v višjih strokovnih šolah v programih Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja, in sicer za predmete: Računovodstvo in finančno poslovanje, Osnove računovodstva, Osnove poslovnih financ, Stroškovno računovodstvo, Finančno računovodstvo, Računovodstvo za samostojne podjetnike in Insolvenčni postopki. Je članica komisije, ki je pripravila katalog znanj za višjo strokovno šolo za program Računovodja in sodeluje v komisiji, ki pripravlja prenovo višje šolskih strokovnih ekonomskih programov za računovodje. Je nosilka premetov Računovodstvo in Managament na fakultetah.
Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.

Nataša Pirc Musar se je rodila leta 1968 v Ljubljani. Na ljubljanski Pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, pravosodni izpit pa je opravila leta 1997. Po zaključku študija se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Dnevnik. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na največji slovenski komercialni televiziji POP TV.

Svoje novinarsko znanje je dodatno izpopolnjevala na CNN v Atlanti, v Združenih državah Amerike, kasneje pa je dva semestra študirala na oddelku za medije na univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji. Med študijem je bila na praksi na televizijskih postajah BBC, Granada TV, Sky News, Reuter TV in Border TV. Pisala je tudi časopisne članke in delala na različnih radijskih postajah.

Želja po novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je službo za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, največji zasebni finančni družbi v Sloveniji. Aprila 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot direktorica Centra za izobraževanje in informiranje. Julija 2004 jo je Državni zbor na predlog predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška izvolil za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja. Od 31. 12. 2005 dalje pa je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke.

Na predlog predsednika republike dr. Danila Türka jo je Državni zbor 21. 5. 2009 ponovno izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je kot informacijska pooblaščenka začela 16. 7. 2009 in ga končala 16.7.2014.

Oktobra 2009 je Nataša Pirc Musar postala podpredsednica Skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol), marca 2013 pa je bila izvoljena za predsednico tega organa. Člani tega nadzornega organa so predstavniki nacionalnih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov vseh držav članic Europola (države članice EU). Poslanstvo skupnega nadzornega organa je, da v skladu s Konvencijo o Europolu opravlja neodvisen pregled nad dejavnostmi Europola in tako zagotovi, da med shranjevanjem, obdelavo in uporabo podatkov, ki jih ima Europol, niso kršene pravice posameznika. Skupni nadzorni organ poleg tega spremlja dopustnost prenosa podatkov, ki izhajajo iz Europola. Funkcije predsednice JSB Europol je opravljala do izteka mandata na funkciji informacijske pooblaščenke julija 2014.

Oktobra 2014 je ustanovila pravno pisarno, 9. decembra pa je pri Odvetniški zbornici Slovenije zaprisegla kot odvetnica. Odvetniška družba Pirc Musar je začela delovati 1.1.2015.

Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.

mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo

Samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ.  Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo).

univ.dipl. ekon,

magistrica znanosti s področja davčnega prava, državna notranja revizorka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov

Silva Koritnik Rakela je uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. Je predana predavateljica in  avtorica izobraževalnih gradiv.

doc. dr. Vladimir Žumer, nekdanji sekretar za arhivske strokovne naloge Arhiva Republike Slovenije, avtor priročnikov Arhiviranje zapisov (2001) in Poslovanje z zapisi (2008) s preko 300 predavanj s področja upravljanja in arhiviranja dokumentacije v zadnjih desetih letih.

»Karkoli v življenju delaš, delaj preudarno in misli na konec«. Ta latinski pregovor je priljubljeno delovno in življenjsko vodilo, po katerem se ravna doktor Vladimir Žumer že od študentskih let naprej. Po izobrazbi je arhivist, zgodovinar in sociolog in sodi med najpomembnejše slovenske arhiviste. Zaposlen je bil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana ter v Arhivu Republike Slovenije, kjer je bil pet let namestnik in 11 let strokovni in upravni direktor.

Bošjan Koritnik je z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je prejel več priznanj za dosežke na različnih tekmovanjih doma in v tujini. Že med študijem in tudi po diplomi je za največji slovenski dnevnik Delo komentiral dogajanja na trgu vrednostnih papirjev. Leta 2006 se je zaposlil pri največjem slovenskem založniku pravne in poslovne literature GV Založbi, kjer je najprej delal kot novinar revije Pravna praksa, nato kot urednik iste revije in hišni pravnik založbe, leta 2010 pa je bil imenovan za direktorja in odgovornega urednika GV Založbe, po pripojitvi k družbi IUS Software pa je bil njen sodirektor do začetka leta 2015, ko je prevzel mesto tajnika Pravne fakultete v Ljubljani. V preteklosti (2006-2007) je opravljal delo sekretarja Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, od leta 2008 pa opravlja funkcijo zakladnika pri Zvezi društev za gospodarsko pravo Slovenije. Istega leta je postal tudi strokovni urednik najstarejše slovenske pravne znanstvene revije Pravnik, v letu 2014 pa je bil imenovan tako za prokurista Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot tudi za generalnega sekretarja Zveze društev pravnikov Slovenije. Objavil je številne članke na temo različnih pravnih in ekonomskih problemov ter prevedel več strokovnih knjig in člankov iz in v angleščino. Vpisan je tudi v podiplomski študij korporacijskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno opravlja delo tajnika Pravne fakultete v Ljubljani.

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij. Že od vsega začetka, leta 2004 je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike pri Ministrstvu za okolje in prostor.

univ. dipl. pravnik, je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2.

doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec. Je senior partner v revizijski družbi ITEO-ABECEDA, d.o.o., Ljubljana. Branko Mayr je sodeloval je pri organiziranju, saniranju, reorganiziranju številnih slovenskih podjetij.