Program konference

Četrtek, 14. oktober 2021

Dvorana: velika konferenčna dvorana City Hotel, Dalmatinova 15

Spremljanje konference bo možno tudi preko spleta.

   OTVORITEV KONFERENCE

8:00 – 9:00 Registracija udeležencev

9:00 – 9:15 Uvodni in pozdravni nagovori
Finančni izzivi v Sloveniji in svetu v času epidemije Covid 19 in po njej
Ukrepi Vlade RS za blažitev krize

Strah, negotovost in socialno distanciranje močno vplivajo na plačilne navade potrošnikov. Pandemija COVID-19 je začasno zaustavila kolesja gospodarstva in v naša življenja vnesla zavedanje, da realnosti iz leta 2019 ne bo nikoli več. Kako globoka bo nova ekonomska recesija, bo vidno šele čez čas. Kriza bo dala priložnost tistim, ki bodo prepoznali in se uspeli prilagoditi novim razmeram na trgu. Celotna ekonomija, vključno s plačilnimi ekosistemi, se bo morala prilagoditi na način, da bo omogočen učinkovit in trajen ponovni zagon gospodarstva ter vstop v novo post-COVID-19 dobo.

PLENARNI DEL 

9:20 – 10:00
Paket davčnih sprememb in obvladovanje poslovanja v Covid krizi

 • Paket davčnih sprememb
 • Kako poslovati v krizi in katere ukrepe sprejeti?
 • Kje iskati rešitve iz krize, tudi kot posledica korona virusa, ki omejuje delovanje?
 • Kakšne so tipične slike v bilanci podjetja, ki mu grozi stečaj ali prisilna poravnava?

10:00 – 10:40
Novosti na področju DDV v letu 2021 ter aktualna slovenska in evropska sodna praksa

Zaradi sprememb direktiv in izvedbenih uredb so bile o s 1. 7. 2021 spet DDV spremembe, ki se nanašajo predvsem na elektronsko trgovanje ter na prodajo blaga po pošti fizičnim osebam. Poleg prihajajočih sprememb vas bomo seznanili z zadnjimi aktualnimi sodbami, ki se nanašajo predvsem na najeme (leasing) ter na popravek DDV.

10:40 – 11:20
Goljufivo poročanje in kreativno računovodstvo –
Prilagajanje računovodskih poročil v cilju doseganja poslovnih ciljev v času korona krize

Računovodska poročila: pojem, namen, vrste, kje so dostopna in  komu so namenjen.

Zakaj sploh pride do potrebe po prilagajanju računovodskih poročil?

Najpogostejše prevare v računovodskih poročilih:

 • prilagajanje v izkazu poslovnega izida,
 • prilagajanja v bilanci stanja,
 • prilagajanja povezana z ukrepi za zajezitev COVID-19

Prikaz praktičnih primero in kako naj jih uporabniki računovodskih poročil zaznajo, da ne bodo pri svojih odločitvah zavedeni

11:20 – 11:30 Odmor

11:30 – 12:00
Razlike med MSRP in SRS in kaj nas čaka v prihodnosti

Računovodsko poročanje v času COVID-19 – razlike med MSRP in SRS

Računovodsko poročanje v času COVID-19 – razlike med MSRP in SRS

Tudi računovodsko poročanje je pod vplivom zdravstvene in posledično gospodarske situacije, ki jo je povzročil COVID-19. V prispevku bomo spregovorili o vplivu na računovodsko poročanje. Zaradi posledic ukrepov za zajezitev širjenja bolezni je prišlo v zbirki MSRP do spremembe standarda o najemih. Veliko večjo pozornost bo treba nameniti slabitvi sredstev in razkritjem v letnih poročilih – predvsem o državnih pomočeh v različnih oblikah.

Razlike med MSRP in SRS

 • Najemi
 • Finančni instrumenti
 • Državne pomoči
 • Poslovne kombinacije

COVID-19 in vpliv na računovodsko poročanje

 • Razkritja v letnih poročilih – pomembnost dogodkov po datumu bilance
 • Slabitev sredstev – terjatev, zalog, finančnih instrumentov, naložbenih nepremičnin, dobrega imena
 • Odloženi davki

12:00 – 12:40
Postopki statusnih preoblikovanj po ZGD-1 skozi davčni postopek in obračun DDPO

 • Vrste statusnih preoblikovanj družb po ZGD-1
 • Pogoji davčno nevtralnega preoblikovanja
 • Katere davčne obveznosti de zamikajo v primeru družb in udeleženih družbenikov
 • Računovodenje in akontiranje davka po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja
 • Pravilno sestavljena priglasitev FURSU ob statusnem preoblikovanju
 • Kdo oddaja priglasitev in kdo poroča o skritih rezervah
 • Katere točke obračuna DDPO in prilog so pomembne pri statusnem preoblikovanj

12:40 – 13:30
Tožbe zoper dolžnike in izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj

 • Ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku
 • Pravila izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju – po ZFPPIPP
 • Posebna pravila za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja
 • Predstavitev aktualne sodne prakse z razlago odločb

13:30 – 14:00  Odmor

   POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

   SEKCIJA 1  – Računovodenje pri proračunskih uporabnikih

14:00 – 15:30
Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2021 z novostmi pri proračunskih uporabnikih

15:35 – 16:20
Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v novih razmerah

16:20 – 16:30 Odmor

16:30 – 17:00
Notranja revizija v javnem sektorju

16:20 – 16:30 Odmor

16:30 – 17:00

Notranja revizija v javnem sektorju

 • Usmeritve za državno notranje revidiranje
 • Najpogostejše ugotovitve pri letnem poročilu
 • Priporočila pri evidentiranju ( javna in tržna dejavnost, sredstva v upravljanju, projekti, časovne razmejitve)
 • Sredstva in obveznosti – pravilnost postopka ugotavljanja
 • Ugotovitve za razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki
 • Priporočila s stališča računskega sodišča

17:00

Zaključek konference

Sekcija 2: Računovodenje v gospodarskih družbah, SOBA 2

14.00 – 16.15
Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike
Predavatelj: dr. Lidija Robnik

 • Pomen letnih kontrol poslovanja (inventura, knjiženje poslovnih dogodkov, metode vrednotenja premoženja, oslabitve, odpisi, zastaranje)
 • Popravki postavk davčnega obračuna z vidika nepriznanih prihodkov in odhodkov
 • Predstavitev posameznih vrst davčnih olajšav in njihov prenos
 • Novost obdavčitve davčne osnove v letu 2020
 • Vpliv COVID 19 na računovodski in davčni obračun (knjiženja državnih pomoči, odpisi in odlogi prispevkov, temeljni dohodek, vračila prejetih državnih pomoči)

16:15 – 16:25 Odmor

16:25 – 17:00

Računovodsko spremljanje zalog v storitveni dejavnosti

 • Računovodenje zalog v skladu SRS 4 in MRS 2
 • Evidentiranje, spremljanje in kontroliranje posameznih vrst zalog
 • Nabava materiala – zaloga ali direktna poraba
 • Specifičnost storitvenih dejavnosti in zaloge matareiala
 • Zaloga nedokončanih storitev

15:45 – 16:00 Odmor

16:00 – 17.00

DDV V SPLETNI PRODAJI

 • Kateri DDV se plača pri spletni prodaji blaga znotraj EU končnim potrošnikom – prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
 • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini pri spletni prodaji,
 • spletna prodaja blaga znotraj EU davčnim zavezancem (uporaba Incoterms klavzul, kdaj nastane davčna obveznost, kako je pri avansih…),
 • kdaj naredimo samoobdavčitev pri nabavi blaga preko spleta znotraj EU,
 • kaj je pomembno pri spletni prodaji blaga v tretje države,
 • kdaj in v kateri državi naredimo samoobdavčitev pri nabavi blaga iz tretjih držav preko spleta,
 • kakšne obvezne klavzule pišemo na račune pri spletni trgovini z blagom