Program konference

Četrtek, 14. oktober 2021

Dvorana: velika konferenčna dvorana City Hotel, Dalmatinova 15

Spremljanje konference bo možno tudi preko spleta.

 OTVORITEV KONFERENCE

8:00 – 9:00 Registracija udeležencev

9:00 – 9:10 Uvodni in pozdravni nagovori
Finančni izzivi v Sloveniji in svetu v času epidemije Covid 19 in po njej
Ukrepi Vlade RS za blažitev krize

Strah, negotovost in socialno distanciranje močno vplivajo na plačilne navade potrošnikov. Pandemija COVID-19 je začasno zaustavila kolesja gospodarstva in v naša življenja vnesla zavedanje, da realnosti iz leta 2019 ne bo nikoli več. Kako globoka bo nova ekonomska recesija, bo vidno šele čez čas. Kriza bo dala priložnost tistim, ki bodo prepoznali in se uspeli prilagoditi novim razmeram na trgu. Celotna ekonomija, vključno s plačilnimi ekosistemi, se bo morala prilagoditi na način, da bo omogočen učinkovit in trajen ponovni zagon gospodarstva ter vstop v novo post-COVID-19 dobo.

PLENARNI DEL 

9:10 – 10:00

Paket zakonskih sprememb in obvladovanje poslovanja v Covid krizi

Predavateljica: Simona Štravs, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka ZDSS

Turbulentno  Covidno  leto je  prineslo  čez 2500 predpisov , vendar le peščico,  v primerjavi s sprejetimi Odloki, ki vplivajo na poslovanje podjetij, če odmislimo COVID situacijo. Seveda, tudi te bomo omenili  v luči nadzorov koriščenja sredstev.

Sprehodili se bomo  skozi zakone, predpise,  sprejete v letu 2021, na katere je potrebno biti  pozoren pri poslovanju v podjetju,  pa naj bo to korporativno pravo, delovna razmerja, davčne uredbe. Vsekakor bodo podana opozorila  in pojasnila.

10:00 – 10:40

Forenzično računovodstvo –
Ali je ocenjena življenjska doba vaših osnovnih sredstev realna?

Predavateljica: mag. Darinka Kamenšek

 • Ena pomembnejših področij goljufij je nepravilno merjenje sredstev
 • Osnovna sredstva so praviloma zalo pomembna postavka v strukturi sredstev vsakega podjetja
 • Najpogostejše nepravilnosti v povezavi z ocenjevanjem življenjske dobe osnovnih sredstev so;
  • Življenjska doba osnovnega sredstva se oceni ob aktiviranju in se nanje nato pozabi,
  • Življenjska doba se sploh ne ocenjuje, ampak se uporabijo maximalne davčne amortizacijske stopnje,
 • Prikaz praktičnih primero kako vpliva na izkazan poslovni izid neustrezna ocena življenjske dobe osnovnih sredstev

10:40 – 11:20

Računovodsko poročanje v času COVID-19 – razlike med MSRP in SRS

Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

Tudi računovodsko poročanje je pod vplivom zdravstvene in posledično gospodarske situacije, ki jo je povzročil COVID-19. V prispevku bomo spregovorili o vplivu na računovodsko poročanje. Zaradi posledic ukrepov za zajezitev širjenja bolezni je prišlo v zbirki MSRP do spremembe standarda o najemih. Veliko večjo pozornost bo treba nameniti slabitvi sredstev in razkritjem v letnih poročilih – predvsem o državnih pomočeh v različnih oblikah.
Razlike med MSRP in SRS

 • Najemi
 • Finančni instrumenti
 • Državne pomoči
 • Poslovne kombinacije

COVID-19 in vpliv na računovodsko poročanje

 • Razkritja v letnih poročilih – pomembnost dogodkov po datumu bilance
 • Slabitev sredstev – terjatev, zalog, finančnih instrumentov, naložbenih nepremičnin, dobrega imena
 • Odloženi davki

11:20 – 11:30 Odmor

11:30 – 12:10

Tožbe zoper dolžnike in izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj

Predavateljica: Dida Volk

 • Ureditev izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po Obligacijskem zakoniku
 • Pravila izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju – po ZFPPIPP
 • Posebna pravila za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja
 • Predstavitev aktualne sodne prakse z razlago odločb

12:10 – 13:00

Postopki statusnih preoblikovanj po ZGD-1 skozi davčni postopek in obračun DDPO

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Vrste statusnih preoblikovanj družb po ZGD-1
 • Pogoji davčno nevtralnega preoblikovanja
 • Katere davčne obveznosti de zamikajo v primeru družb in udeleženih družbenikov
 • Računovodenje in akontiranje davka po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja
 • Pravilno sestavljena priglasitev FURSU ob statusnem preoblikovanju
 • Kdo oddaja priglasitev in kdo poroča o skritih rezervah
 • Katere točke obračuna DDPO in prilog so pomembne pri statusnem preoblikovanj

13:00 – 14:00  Odmor za kosilo

POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

SEKCIJA 1  – Računovodenje pri proračunskih uporabnikih

14:00 – 15:30

Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2021 z novostmi pri proračunskih uporabnikih

Predavateljica: Majda Gominšek

15:35 – 16:20

Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v novih razmerah

Predavateljica: Majda Gominšek

16:20 – 16:30 Odmor

16:30 – 17:00

Notranja revizija v javnem sektorju

Predavateljica: mag. Irena Kumše

 • Pomen in naloge notranje revizije
 • Usmeritve za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in usmeritve za državno notranje revidiranje
 • Dolgoročni in letni načrt notranje revizije
 • Letno poročilo notranje revizije proračunskega uporabnika
 • Izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ
 • Ugotovitve iz letnega poročila  MF, Službe za nadzor proračuna

17:00

Zaključek konference

Sekcija 2: Računovodenje v gospodarskih družbah, SOBA 2

14.00 – 14.40

Novosti na področju DDV v letu 2022 s pudarkom na spletni prodaji 
Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

14.40 – 17.00

Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Pomen letnih kontrol poslovanja (inventura, knjiženje poslovnih dogodkov, metode vrednotenja premoženja, oslabitve, odpisi, zastaranje)
 • Popravki postavk davčnega obračuna z vidika nepriznanih prihodkov in odhodkov
 • Predstavitev posameznih vrst davčnih olajšav in njihov prenos
 • Novost obdavčitve davčne osnove v letu 2021
 • Vpliv COVID 19 na računovodski in davčni obračun (knjiženja državnih pomoči, odpisi in odlogi prispevkov, temeljni dohodek, vračila prejetih državnih pomoči)

16:15 – 16:25 Odmor

Računovodsko spremljanje zalog v storitveni dejavnosti

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Računovodenje zalog v skladu SRS 4 in MRS 2
 • Evidentiranje, spremljanje in kontroliranje posameznih vrst zalog
 • Nabava materiala – zaloga ali direktna poraba
 • Specifičnost storitvenih dejavnosti in zaloge matareiala
 • Zaloga nedokončanih storitev

17.00

Zaključek konference