Program konference

Ponedeljek, 25. november 2019

Dvorana: dvorana Orhideja, Grand hotel Union Business, vhod iz Miklošičeve 3

   OTVORITEV KONFERENCE

8:00 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev

9:00 – 9:15 Pozdravni nagovor 

Finančni izzivi v Sloveniji in svetu

Častna gostja: Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka na Mininistrtsvu za finance

   PLENARNI DEL 

Dvorana: dvorana Orhideja, Grand hotel Union Business, vhod iz Miklošičeve 3

9:15 – 9:45

Predstavitev sistema obveznega in invalidskega zavarovanja s predlaganimi novostmi

Predavatelj: Marijan Papež

ZPIZ-2 Pokojninsko zavarovanje in predlagane spremembe ( odmerni odstotek, dvojni status, zvišanje starosti)

 • Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine
 • Spodbude za daljše delo
 • Vpliv datuma na višino pokojnine
 • Ponovni vstop v zavarovanje
 • Usklajevanje pokojnin in dokup dobe

ZPIZ-2 Invalidsko zavarovanje

 • Pravica do invalidske pokojnine
 • Pravice iz invalidskega zavarovanja
 • Dodatek za pomoč in postrežbo

Prihodnje spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Koalicijski sporazum
 • Bela knjiga

9:45 – 10:15

Novosti na področju davčne zakonodaje v letu 2020

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

 1. DDV spremembe v letu 2020
 • Novi pogoji za EU dobavo blaga
 • Nova pravila za konsignacijska skladišča
 • Pravila za zaporedne in verižne dobave
 • Elektronske knjige
 • Administrativne obveznosti

10:15 – 10:35

Varstvo osebnih podatkov

Predavateljica: dr. Nataša Pirc Musar

10:35 – 11:00

»Davčni vidik neodplačnih prenosov nepremičnin v lasti fizičnih oseb«

Predavateljica: Božena Macarol, mag. manag.

Pravne podlage za obdavčitev neodplačnih prenosov nepremičnin:

 • Zakon o dohodnini (Zdoh-2 – novosti od 1. 1. 2020)
 • Zakon o davku na dediščine in darila
 • Zakon o davku na promet nepremičnin

Obdavčitev neodplačnih prenosov nepremičnin pri prenosniku in prejemniku na podlagi:

 • Stvarno-pravnega zakonika: davčni vidik pogodbe/sporazuma o delitvi solastnine in
 • Obligacijskega zakonika: davčni vidik darilne pogodbe, pogodbe za primer smrti, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku.

11:00 – 11:10 Odmor za kavo

11:10 – 11:30

Forenzično računovodstvo

Predavatelj: mag. Darinka Kamenšek

 • Uvod v forenzično računovodstvo: pojem, namen, vrste in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva
 • Vsebinski vidik forenzičnega računovodstva: forenzično računovodstvo za notranje potrebe, za pravne potrebe in za potrebe drugih
 • Etični vidik forenzičnega računovodje
 • Kadrovski vidik forenzičnega računovodstva: poklicna znanja in veščine potrebna za preiskovanje
 • Uvod v tehnike razkrivanja, preprečevanja prevar in kaznivih dejanj v računovodstvu
 • Drugi vidiki forenzičnega računovodstva

11:30 – 12:00

Preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranja dejavnosti

Predavatelj: dr. Branko Mayr

Proračunska in podobna javna sredstva kot vir financiranja

 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost
 • Obdavčljiva – neobdavčljiva dejavnost
 • Namenskost proračunskih sredstev
 • Zagotovilo, da organi oblasti ne dodeljujejo pomoči, ki bi bile nezdružljive s skupnim trgom Evropske unije
 • Pravila ločenega evidentiranja dejavnosti
 • Preglednost finančnih odnosov in potrebna organiziranost poslovnega subjekta
 • Podlage optimalne organiziranosti, ki zagotavlja ločeno evidentiranje dejavnosti
 • Pravila stroškovnega računovodstva kot podlaga pravilnega razmejevanja stroškov

12:00 – 12.40

Spremembe SRS in davčna obravnava

Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

V letu 2019 so za uporabnike zbirke SRS začeli veljati spremenjeni računovodski standardi in novo pojasnilo v povezavi z kriptovlautami:

 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, ki na novo ureja področje najemov. Večino najemov bo potrebno pripoznati v poslovnih knjigah. Standard je sedaj usklajen z zbirko MSRP, razen na področju prodaje in povratnega najema.
 • SRS 3 – Finančne naložbe, spreminja način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala.
 • SRS 15 – Prihodki, je bil napisan povsem na novo
 • Pojasnilo 1 k SRS 11 – Časovne razmejitve: Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe

SRS 15 (2019) Prihodki

 1. Sprememba SRS 3 – Finančni instrumenti
 2. Pojasnilo o kriptovalutah
 3. Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)
 • Problemi v praksi – trajanje najema in diskontna stopnja
 • Prehod na nov standard
 • Davčna obravnava amortizacije
 • DDV vidik

12:40 – 13:20

Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Predavateljica: Dida Volk

Kratek prikaz izvršilnega postopka

Izvršba na podlagi verodostojne listine – na podlagi izvršilnega naslova (razlike postopka in razlike glede izvrševanja sklepa)

Izvršba na denarno terjatev 

 • omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, spremembe glede izvzetja in omejitev izvršbe (na podlagi sprememb v Noveli ZIZ-K dolžniku ostane 76% minimalne bruto plače, uveljavljanje višje omejitve v primeru preživljanja družinskih članov)
 • prekinitev  izvršbe (v primeru postopka osebnega stečaja, v primeru smrti dolžnika)
 • spremembe Novele ZFPPIPP-G glede sklepa o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja (neposredna uporaba pravil iz 102. člena ZIZ)

Izvršba na plačo in druge stalne prejemke

 • konkurenca različnih sklepov – prednostni sklepi
 • obseg izvršbe na plačo (natančneje določeni prejemki, ki so lahko predmet izvršbe – vsi denarni prejemki, ki se po Zakonu o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega razmerja)
 • sprememba ureditve in načina uveljavljanja višjih omejitev zaradi vzdrževanih družinskih članov (delavec lahko to višjo omejitev uveljavlja pri delodajalcu)
 • izvršitev sklepov zoper dolžnika v postopku osebnega stečaja (prednostne terjatve – preživnina, sklep stečajnega sodišča o izterjavi stalnih prejemkov)
 • odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa (z dopolnitvijo ureditve v Noveli ZIZ-J)
 • posebnosti upravno – izplačilne prepovedi

13:20 – 14:20  Odmor za  kosilo in osvežitev v restavraciji Grand hotela Union Business

   POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

   SEKCIJA 1  – Računovodenje pri proračunskih uporabnikih

Dvorana: dvorana Vrtnica, Grand Hotel Union Business, vhod iz Miklošičeve 3

14:20 – 14:50

Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov v javnem sektorju

Predavatelj: mag. Branko Vidič

14:50 – 15:50

Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2019 z novostmi

Finančni načrt in program dela za javne zavode na primerih

Predavateljica: Majda Gominšek

15:50 – 16:00 Odmor

16:00 – 16:30

Notranja revizija v javnem sektorju

Predavateljica: mag. Irena Kumše

 

16:30 – 17:00

Reševanje konfliktov malo drugače za vse udeležence

Dvorana: dvorana Orhideja, Grand hotel Union Business, vhod iz Miklošičeve 3

 Predavatelj: Peter Gominšek

17:00

Zaključek konference

   SEKCIJA 2 – Računovodenje pri gospodarskih družbah

Dvorana: dvorana Orhideja, Grand hotel Union Business, vhod iz Miklošičeve 3

14.20 – 14.50

Novosti dohodkov iz kapitala v letu 2020

Predavatelj: mag. Dejan Petkovič

 • Zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala, ali imamo prehodno  obdobje ?
 • Kapital pridobljen pred 1.1.2003 in prodaja le-tega,
 • Davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe, vodenje evidenc po ZDavP-2
 • Davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi,
 • Dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, v letu 2020 vsebinski pogoji glede lastnih deležev v Zakonu o davčnem postopku
 • Priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala – novost
 • Obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve, obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja

14.50 – 16.00

Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike

Predavateljica: Ida Kavčič

 1. Popis sredstev in virov sredstev;
 2. Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih in vpliv na davčno osnovo:
 • Določila ZGD-1;
 • Določila računovodskih standardov;
 1. Davčna osnova po ZDDPO-2:
 • Osnovna načela (odprava dvojne obdavčitve, spremembe računovodskih usmeritev in popravkov napak, prevrednotenja na višje vrednosti, transferne cene);
 • Posebna davčna obravnava ( obresti med povezanimi osebami, rezervacije, prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena);
 • Prihodki;
 • Odhodki (davčno priznani in davčno nepriznani oz. delno priznani odhodki, obresti od presežka posojil, amortizacija, davčna izguba);
 • Davčne olajšave.

16.00 – 16.10 Odmor

16.10 – 16.30

Vpliv sprememb na področju mednarodnega računovodenja na računovodsko poročanje v Sloveniji

16.30 – 17.00

Reševanje konfliktov malo drugače za vse udeležence

Dvorana: dvorana Orhideja, Grand Hotel Union Bussiness, vhod iz Miklošičeve 3

 

Predavatelj: Peter Gominšek

17:00

Zaključek konference