Predavatelji

Z vami bodo ugledni gostje ter odlični strokovnjaki in predavatelji:

mag. Darinka Kamenšek je direktorica podjetja ABC Revizija in notranja državna revizorka. Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski Ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Predava tudi na drugih visokošolskih zavodih ter na različnih strokovnih seminarjih, konferencah in kongresih.

Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekonomistka,  davčna svetovalka in odlična predavateljica. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na Finančni upravi R Slovenije in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv, pooblaščena revizorka, ki je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR; pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP

Majda Gominšek, finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju in odlična predavateljica na seminarjih, delavnicah, konferencah in kongresih

mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače pri MJU, opravlja naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremlja izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja. Pripravlja pojasnila oz. mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavlja neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordinira in vsebinsko strokovno sodeluje pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.

mag. Irena Kumše, univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, preizkušena državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov, direktorica podjetja Revidikum  notranja revizija, računovodstvo, svetovanje, izobraževanje d.o.o. ter habilitirana predavateljica za predmet računovodstvo na Fakulteti za management in pravo v Ljubljani.

 

doc.dr. Lidija Robnik, doktorica znanosti managementa, magistrica poslovne politike in organiziranja , univ. diplomirana ekonomistka
Raziskuje vlogo in pomen tveganega kapitala pri financiranju in razvojno- inovativnih podjetij. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom. S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).

mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technolgy Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013  in je izkušen avtor ter predavatelj.

Boštjan Trstenjak, direktor podjetja PRO-INTEGRA

Karierno pot je začel pred več kot 30 leti v največji slovenski energetski družbi, znotraj katere je deloval na različnih področjih dela. Glavnino svoje poslovne poti je aktivno in operativno opravljal na področju korporativnega nadzora, zadnjih 12 leta pa opravljal vodstveni položaj na tem področju. Sodeloval je pri vzpostavitvi sistema korporativne integritete v družbi in deloval kot pooblaščenec za korporativno integriteto. Leta 2010 je bil izvoljen in imenovan za predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe v katerem je dodatno opravljal še funkcijo člana revizijske komisije. Sodeloval in predaval je na različnih konferencah na temo vzpostavitve sistema korporativne integritete v praksi. Poleg izobraževanja na fakulteti za management, je opravil še vrsto drugih izobraževanj in pridobil znanja in veščine na področjih: profesionalnega razvoja vodij, čustvene inteligence, coachinga, managementa kriznih situacij in korporativnega upravljanja, strategij, vodenja delovno pravnih postopkov, kompetenc, vodenja in upravljanja sistema kakovosti in notranje presoje ISO standardov, varstva osebnih podatkov, reklamacij, logistike, informacijske varnosti, ocene tveganja, vodenja preiskav, nadzora in preprečevanja prevar, goljufij in korupcije.

Andreja Samec Koderman

Specialistka managementa, predavateljica, mentorica, svetovalka in strokovnjakinja za kadrovsko področje. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji uspešen management zaposlenih. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (zakonite kadrovske evidence, urejene personalne mape, ustrezen delovni čas…), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje vrhunske strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov.

Delodajalcem pomaga vzpostavljati učinkovito in zakonito kadrovsko področje, kjer presoja in vzpostavlja  Kadrovsko pravno varnost.

Lidija Gošnjak je davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Ima skoraj 20 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. V DRFD Celju ji je zaupano mesto podpredsednice. Je aktivna članice Komisije za izpopolnjevanje kadrov.  Objavlja strokovne članke in predava na temo davčne ter druge aktualne zakonodaje.