Program konference

Torek, 13. december 2022

Spremljanje konference bo potekalo preko spletne platforme ZOOM.

 OTVORITEV KONFERENCE

8:00 – 9:00 Registracija udeležencev

9:00 – 9:30 Uvodni in pozdravni nagovori
Finančni izzivi v Sloveniji in svetu – Ukrepi Vlade RS za blažitev krize
Geopolitična trenja, energetska vojna, agresivno dvigovanje obrestnih mer, dražje zadolževanje, večanje proračunskih lukenj, vzpon radikalnih političnih strank, borze v rdečem, recesija na vidiku. Kakšna bo zima?
Nad svetovno gospodarstvo, ki močno čuti posledice zdravstvene krize, rekordne inflacije in ruske invazije v Ukrajini, se zgrinjajo temni oblaki in vse bolj negotova pričakovanja. Svet se lahko že kmalu začne opotekati nad robom globalne recesije, in to le dve leti po zadnjem takem dogodku, ki ga je sprožila pandemija.
Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravlja celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje.
Rdeča nit vseh sprejetih ukrepov je oblikovanje predvidljivega in varnega okolja za potrošnika, gospodarstvo in državo.

PLENARNI DEL 

9:30 – 10:00
(Ne) pripravljenost podjetij na novo evropsko in slovensko ureditev na področju zaščite prijaviteljev (žvižgačev)

Predavatelj: Boštjan Trstenjak
Glavni poudarki predstavitve:

 • EU direktiva 2019/1937 in predlog ZZPri
 • Poslovno – ekonomski učinki vzpostavitve varne in zaupne poti za prijavo
 • Strah pred neznanim
 • Kdo bo zmagovalec

10:00 – 10:30
Trajnostno poslovanje organizacij
Predavateljica: mag. Darinka Kamenšek

Trajnostno poslovanje postaja vedno bolj pomembna tema. Da pa lahko spremljamo svoj napredek pri trajnostnem poslovanju, pa je ključno poročanje o tej temi na sistematičen način. Trajnostno poročanje zajema tri bistvene vidike, ki jih v angleškem jeziku najdemo pod kratico ESG (okoljska komponenta – E, družbena komponenta -S in komponenta upravljanja – G).
Na kratko bomo predstavili ključne podlage trajnostnega poročanja organizacij:

 • direktiva Evropskega parlamenta iz leta 2014 je uvedla obveznost poročanje o trajnostnem poslovanju za subjekte javnega interesa.
 • neobvezujoče smernice poročanja in razvoja standardov poročanja o trajnostnem poslovanju s strani različnih strokovnih združenj.
 • Direktiva iz leta 2021 o trajnostnem kooperativnem poročanju (CSRD) je razširila obvezo po poročanju. Poročale bodo vse velike organizacije ter s triletnim časovnim zamikom tudi majhne in srednje družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
 • V pripravi so standardi za enotno poročanje o trajnostnem poslovanju.

10:30 – 11:10
Kako preveriti upravičenja prejetih pomoči zaradi dviga cen energentov?
Predavateljica: Lidija Gošnjak

 • Pogoji upravičenja po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)
 • Pogoji upravičenja po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)
 • Kdaj pričnem s preverbo upravičenja za prejete pomoči?
 • Kako preverim izpolnitev pogojev glede na vrsto pomoči?
 • Kako izvedem vračilo pomoči?
 • Računovodsko evidentiranje in obravnava neupravičenja delno ali celotne višine pomoči

11:10 – 11:20 Odmor

11:20 – 11:50
Prihajajo novi izzivi na področju vodenja evidenc delovnega časa
Predavateljica: Andreja Samec Koderman in Marina Cvetinović

 1. Kaj nam prinaša nov predlog  Zakona o evidenc na področju dela in socialne varnosti
 2. 6 korakov do zakonitih evidenc:
 • Kako opredeliti temelje delovnega časa?
 • Zakaj so pravila evidentiranja v organizaciji ključna?
 • Kako zadostiti zahtevam zakonodaje na področju planiranja delovnega časa?
 • Kdo so ključni akterji, odgovorni za zakonite evidence delovnega časa?
 • Zakaj je celovito zaključevanje evidenc izjemnega pomena?
 1. Kadrovski izziv: Tudi pomanjkanje delovne sila vpliva na zakonitost evidenc delovnega časa

11:50 – 12:30
Novi zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2
Predavatelj: mag. Andrej Tomšič

Novi zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 – Po sprejemu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je na vrsti sprejem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Na predavanju bodo pojasnjene ključne novosti novega zakona, ki jih morajo poznati praktično vsa podjetja in institucije – kaj so ključne novosti ZVOP-2, kaj pomenijo za poslovanje zavezancev, katere so nove dolžnosti in kako jih izpolnjevati v praksi.  ZVOP-2 poleg GDPR med drugim ureja dodatne vidike na področju obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene, videonadzora, biometrije, pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO), glede varnosti osebnih podatkov in ocen učinka, s sprejemom ZVOP-2 pa bo možno tudi izrekanje potencialno zelo visokih glob, kot jih določa GDPR.

12:30 – 13:30  Odmor za kosilo

POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

SEKCIJA 1  – Računovodenje pri proračunskih uporabnikih

13:30 – 15:00
Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v novih razmerah
Predavatelj: mag. Branko Vidič

1. Pravne podlage in splošen pregled ureditve plačnega sistema –    novosti

 • Zakon o sistemu plač (pravila glede določanja, obračunavanja in izplačevanja plač za javne uslužbence, direktorje / ravnatelje in funkcionarje)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (uvrščanje orientacijskih delovnih mest v plačne razrede, višina in pogoji za izplačevanje dodatkov, merila in kriteriji za nagrajevanje redne delovne uspešnosti)
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli
 • Uredbe vlade (napredovanje v plačne razrede, plače direktorjev, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, položajni dodatek, plače za delo v tujini…)
 • Pravilniki (uvrstitve direktorjev v plačne razrede, merila in kriteriji za delovno uspešnost direktorjev)

2. Pravila za določitev osnovne plače in ocenjevanje delovne uspešnosti 

 • Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi in imenovanju / napredovanju v naziv ali višji naziv
 • Napredovanje v višji plačni razred (postopek in način ocenjevanja ter ugotavljanje pogojev za napredovanje)
 • Ocenjevanje v času razglašene epidemije virusa COVID-19

3. Nagrajevanje delovne uspešnosti

 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

4. Dodatki

 • Dodatki na podlagi sistemskega zakona (ZSPJS) in Kolektivne pogodbe za javni sektor

15:00 – 17:00
Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2022 z novostmi pri proračunskih uporabnikih
Predavateljica: Majda Gominšek

1. Računovodski izkazi – pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega)
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

2. Priprave na obračun DDPO

 • Splošno in posebno o obračunu DDPO
 • Razlika med poslovnim in davčnim izidom
 • Davčno priznani prihodki povezani s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo
 • Delno priznani  prihodki in odhodki
 • Davčne olajšave
 • Obravnava davčne izgube
 • Izračun osnove za davek
 • Druge posebnosti davčnega obračuna

3. Priprave na letno poročilo

 • Pomen in namen inventurnega elaborata
 • Vsebina letnega poročila
 • Priloge k letnemu poročilu
 • Razkritja v letnem poročilu
 • Sprejem in potrditev letnega poročila

17.30   Zaključek konference

Sekcija 2: Računovodenje v gospodarskih družbah, SOBA 2

13:30 – 14:15
Novosti pri obdavčitvi bonitet in plačil za poslovno uspešnost v letu 2022
Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

Obračunavanje bonitet

 • Kaj se obravnava kot boniteta in kako se obdavči,
 • ali so bonitete davčno priznani odhodki,
 • vidik (ne)obdavčitve z dohodnino, davkom od dohodkov pravnih oseb in DDV pri promociji zdravja na delovnem mestu,
 • obračunavanje bonitete pri uporabi osebnega vozila za privatne namene, vključno z novostmi v letu 2022 (popravki pri obračunu bonitete v letu 2022 za nazaj),
 • kdaj obračunamo boniteto pri nastanitvi delavca,
 • novosti pri obračunu bonitete pri zagotovitvi pravice do nakupa delnic v letu 2022 (popravki pri obračunu bonitete v letu 2022 za nazaj),
 • ali so brezobrestna posojila zaposlenim boniteta,
 • kdaj se izobraževanje delavca ali njegovega družinskega člana šteje kot boniteta in
 • kako obračunavamo boniteto pri zavarovalnih premijah.

Plačilo za poslovno uspešnost

 • Novosti pri obdavčitvi plačila za poslovno uspešnost v letu 2022 (popravki pri izplačilih v letu 2022 za nazaj),
 • kateri pogoji morajo biti po novem izpolnjeni za neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost (prejemki v naravi, nova neobdavčena višina, izplačilo večkrat v letu in ne vsem delavcem hkrati…),
 • ali moramo popraviti interni akt o plačilih za poslovno uspešnost,
 • kdaj lahko izplačamo neobdavčeno plačilo za poslovno uspešnost, če smo koristili »protikoronske ukrepe«,
 • predlagane spremembe v zvezi s plačili za poslovno uspešnost za izplačila v letu 2023,
 • pogoji za neobdavčeno izplačilo udeležbe delavcev pri dobičku (olajšave za delavce in za družbo) ter
 • kako so obdavčena darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem…. (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…).

14:15 – 14:45
So vaša neopredmetena sredstva pravilno evidentirana?
Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

Rešitve za neopredmetena sredstva  v zbirki SRS so skoraj v celoti enake rešitvam v zbirki MSRP – v V prihodnjih letih lahko pričakujemo spremembe.  Odbor za MSRP ima v  načrt u prenovo tega standarda, saj trenutne rešitve ne zadoščajo za računovodsko obravnavo sodobnih poslovnih modelov.
V prispevku bomo predstavili trenutna pravila glede pripoznavanja neopredmetenih sredstev. Na primeru iz prakse se bomo opredelili do stroškov nastalih v postopku razvoja neopredmetenih sredstev. Opozorili bomo na nepravilnosti, ki imajo lahko tudi davčne posledice.
Vsebina:

 1. Definicija neopredmetenih sredstev in pogoji za pripoznanje
 2. Pojavne oblike neopredmetenih sredstev – spletna stran, programska oprema,liste kupcev,..
 3. Primer razvojnega projekta in usredstvenja stroškov
 4. Pogled v prihodnost – zaključki javne razprave v okviru zbirke

14:45 – 17:30
Izdelava obračuna DDPO za gospodarske družbe
Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Izvedba kontrol ekonomskih kategorij pred izdelava računovodskih izkazov in davčnega obračuna
 • Oblikovanje oslabitve ali odpisov terjatev
 • Popravki bistvenih in nebistvenih napak
 • Vzdrževanja ali vlaganja v opredmetena osnovna sredstva
 • Davčno priznani in nepriznanih odhodki po 29. in 30. členu ZDDPO-2
 • Delno priznani odhodki po 31. členu ZDDPO-2
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij – računovodski in davčni vidik
 • Obstoječe in nove davčne olajšave za leto 2022

Inventura in začetek priprav za izdelavo letnega poročila za leto 2022 za gospodarske družbe
Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Inventura po ZGD-1, SRS in PSR 7
 • Naloga in odgovornost inventurnih komisij
 • Priprava sredstev in obveznosti na izvedbo inventur
 • Naloge članov inventurnih komisij
 • Priprava podatkov za e-inventuro (e-hramba, povezave)
 • Hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig, poslovne dokumentacije
 • Posebnosti inventure zalog – primanjkljaji, odpisi, oslabitve
 • Primanjkljaji sredstev, vzroki in odgovornost zanje – računovodski in davčni vidik
 • Vplivi inventure na poslovni izid in davčno osnovo
 • Obrazec DDV-O glede plačila DDV

Bančna garancija in aktualna problematika pri izdaji in unovčenju
Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik in

sopredavatelj Timon Šuč iz podjetja Špica International

 • Pogoji za pridobitev bančne garancije
 • Pomen in vloga bančne garancije za prodajalca, kupca in banko
 • Vloga bančne garancije
 • Vrste storitvenih bančnih garancij in plačilne bančne garancije
 • Evidentiranje bančnih garancij – bilančni poslovni dogodki ali za bilančne evidence
 • Dobre in slabe strani bančnih garancij
 • Postopki unovčenja bančnih garancij in posledica za naročnika in izdajatelja bančne garancije

17.30    Zaključek konference